Pazarlama İzni

Odamigo Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (Odamigo) tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Odamigo ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve ePosta, Facebook , twitter vb gibi sosyal medya hesap adreslerimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Odamigo tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. Odamigo bu iletişim bilgilerimi; daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmak üzere gerekli güvenlik koşullarını sağlaması kaydıyla süresiz olarak yurtiçi ve/ veya yurtdışında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bu şekilde saklanmasına ve kullanılmasına açık izin verdiğini kabul eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

 

ODAMIGO TURIZM VE TICARET LIMITED ŞIRKETI (“ODAMIGO”)’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. ODAMIGO, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan kişilerin dikkatine sunar.

 

 1. ODAMIGO’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ve Yönetmelik ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

 

 1. ODAMIGO kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

 

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, acenteler, çağrı merkezi, gibi kanallar ile temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin çalışanları ile ilgili ilettikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

 

Hatırlatmak isteriz ki, ODAMIGO’ya ait olan www.odamigo.com.tr ve www.odamigo.comwww.odamigo.club internet siteleri çerez (cookie) kullanan sitelerdir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Web sitesinde kullanılan çerezler ile ilgili detaylı açıklamayı ana sayfamızda bulabilirsiniz.

 

ODAMIGO ile paylaşılan kişisel verinin doğrudan ziyaretçi tarafından, açık irade ile paylaşılması esastır.

 

 1. ODAMIGO kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

 

ODAMIGO, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

o    İşlem yapanın/yaptıranın bilgilerini teyit etmek,

o    İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

o    Elektronik ortamda (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

o    Müşterilerimize özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi ve bilgilendirilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek ve tarafınızca izin verilmesi durumunda, bilgileriniz aracılığıyla tarafınızla telefon, kısa mesaj, multi mesaj (MMS), e-posta, mektup, faks ve otomatik arama makineleri gibi her türlü cihaz aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizle ilgili fayda ve satış teklifleri için iletişime geçebilmek,

o    Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

o    KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

 1. ODAMIGO kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 

ODAMIGO ile paylaşılan kişisel veriler, ODAMIGO gözetimi ve kontrolü altındadır. ODAMIGO, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

 1. ODAMIGO kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ODAMIGO sorumlu değildir.

 

 1. ODAMIGO kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?

 

Kişisel verileriniz ODAMIGO Grubuyla (ODAMIGO Turizm ve Ticaret Limited Şirketi  ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi’yle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. İşlenmişse bilgi talep etme,

 

 1. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 1. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

 1. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

 1. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 

 1. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

 1. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 1. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar ODAMIGO’nun yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 1. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ODAMIGO’nun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ODAMIGO’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin ODAMIGO’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

 1. ODAMIGO’ya kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

 

Sorularınızı web sitemizde yer alan iletişim formumuzu doldurarak ya da 0850 532 2 632 no’lu ODAMIGO Müşteri Hizmetlerini arayarak bize yöneltebilirsiniz.